ការវិវត្តនៃសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរ | The Evolution of Khmer Woman’s Fashion

“ដើមឈើរឹងមាំ គឺដោយសារឬសគល់ល្អ” ហើយប្រវត្ថិសាស្រ្តគឺជាឬសគល់នៃមនុស្សជាតិ។ សំលៀកបំពាក់ស្រ្តីខ្មែរ គឺជាដួងព្រលឹងនៃប្រពៃណីខ្មែរដ៏ផូរផង់។ យើងសង្ឃឹមថា វីដេអូនេះនឹងចូលរួមចំនែកថែរក្សា និង អភិរក្សនូវកេរ្តិ៍តំនែលជនជាតិខ្មែរ។ សូមឧន្ទិសដល់បុព្វបុរសខ្មែរ និង សូមចែកចាយក្តីស្រលាញ់របស់ពួកយើងក្នុងមោទនភាពជាតិខ្មែរដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល។ ដោយក្តីគោរព និង ស្រលាញ់ពី Brown and Apple’s Team As the saying goes, “The root is the strength of all trees”, and our history is the root of our mankind. Read More …

ការវិវត្តនៃសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរ | The Evolution of Khmer Woman’s Fashion

“ដើមឈើរឹងមាំ គឺដោយសារឬសគល់ល្អ” ហើយប្រវត្ថិសាស្រ្តគឺជាឬសគល់នៃមនុស្សជាតិ។ សំលៀកបំពាក់ស្រ្តីខ្មែរ គឺជាដួងព្រលឹងនៃប្រពៃណីខ្មែរដ៏ផូរផង់។ យើងសង្ឃឹមថា វីដេអូនេះនឹងចូលរួមចំនែកថែរក្សា និង អភិរក្សនូវកេរ្តិ៍តំនែលជនជាតិខ្មែរ។ សូមឧន្ទិសដល់បុព្វបុរសខ្មែរ និង សូមចែកចាយក្តីស្រលាញ់របស់ពួកយើងក្នុងមោទនភាពជាតិខ្មែរដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល។ ដោយក្តីគោរព និង ស្រលាញ់ពី Brown and Apple’s Team As the saying goes, “The root is the strength of all trees”, and our history is the root of our mankind. Read More …